Beviljade projektmedel från Gustav VI Adolfs fond för kultur

Kungen har nu meddelat att han beviljat 20 000 kr ur Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur till ”den lille jernvägen”.

Museiföreningen har tillsammans med Munkedals hembygdsförening fått överta Munkedals pappersbruks arkiv av nuvarande ägare, Arctic Paper. Detta innefattar material för åren 1871- ca 1960-talet. En arbetsgrupp ordnar materialet för att kunna tillgängliggöra detta, bland annat ett unikt järnvägsarkiv.

MfMJ disponerar den enda bevarade byggnaden från järnvägens smalspårsepok, Munkedals nedre. Förutom att fungera som station på museijärnvägen har MfMJ iordningställt lokalen som ett blivande museum för att kunna visa bygdens, brukets och järnvägens historia. En bifogad bild visar stationsbyggnaden strax nedanför Munkedals station på Bohusbanan.
Munkedals nedre uppfördes av Munkedals bruk år 1895.

Denna projektansökan syftar till att göra det möjligt att tillgängliggöra nytt material för medlemmar, bygdens invånare och externa besökare. Munkedals Nedre har en entréhall som lämpar sig utmärkt för vepor och skärmar med sådant som tidigare inte har kunnat visas. Projektet avser att ta fram vepor och skärmar samt en större tavla, som skall visa hela den unika banprofilen från Munkedals bruk till Munkedals hamn. Genom det nya materialet kommer besökare och resenärer på
“den lille järnvägen” att få en helt annan inblick i dess betydelse för Munkedalsbygden. Som bonus från projektet tillkommer fakta och illustrationer som kommer att kunna samlas i en trycksak för publicering även på tyska och engelska,